# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
سید حسام الدین عمادی چاشمی 4 52 1 0
زهرا منتظر 9 1243 9 2
علی مهدوی 8 288 8 3
رضا نارنجی ثانی 7 93 5 0
سعیده نعیمی 3 42 1 1
مهنوش پارسائی مهر 10 217 10 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
سید حسام الدین عمادی چاشمی 1 9 3 15
زهرا منتظر 5 854 5 6
علی مهدوی 10 231 31 74
رضا نارنجی ثانی 5 74 22 39
سعیده نعیمی 2 27 12 37
مهنوش پارسائی مهر 7 117 12 32
Top