# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مریم رسولی 7 165 6 0
سید حسام الدین عمادی چاشمی 1 4 0 0
علی مهدوی 6 154 5 3
رضا نارنجی ثانی - - - -
سعیده نعیمی 2 20 1 1
مهنوش پارسائی مهر 7 117 5 0
خاطره کفشدوزان 4 75 2 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مریم رسولی 5 84 21 45
سید حسام الدین عمادی چاشمی 1 2 2 14
علی مهدوی 6 98 26 61
رضا نارنجی ثانی 4 40 16 32
سعیده نعیمی 1 12 6 20
مهنوش پارسائی مهر 4 53 7 19
خاطره کفشدوزان 1 15 6 17
Top