# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مریم رسولی 11 352 13 0
سید حسام الدین عمادی چاشمی 4 36 1 0
زهرا منتظر 8 940 8 2
علی مهدوی 8 256 8 3
رضا نارنجی ثانی 7 93 5 0
سعیده نعیمی 2 34 1 1
مهنوش پارسائی مهر 9 179 8 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مریم رسولی 8 235 30 58
سید حسام الدین عمادی چاشمی 1 7 3 15
زهرا منتظر 5 654 5 6
علی مهدوی 9 202 29 67
رضا نارنجی ثانی 5 65 21 38
سعیده نعیمی 2 20 11 33
مهنوش پارسائی مهر 5 98 10 25
Top