# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مریم رسولی 6 134 4 0
سید حسام الدین عمادی چاشمی 1 4 0 0
علی مهدوی 6 133 5 3
رضا نارنجی ثانی - - - -
سعیده نعیمی 2 18 1 1
مهنوش پارسائی مهر 6 95 1 0
خاطره کفشدوزان 4 64 1 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مریم رسولی 5 65 21 45
سید حسام الدین عمادی چاشمی 1 2 2 14
علی مهدوی 5 86 24 60
رضا نارنجی ثانی 4 38 16 32
سعیده نعیمی 1 11 6 20
مهنوش پارسائی مهر 4 47 6 16
خاطره کفشدوزان 1 13 5 13
Top