# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مریم رسولی 8 241 7 0
سید حسام الدین عمادی چاشمی 4 22 0 0
علی مهدوی 8 206 6 3
رضا نارنجی ثانی 7 93 5 0
سعیده نعیمی 2 26 1 1
مهنوش پارسائی مهر 8 143 5 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مریم رسولی 7 149 24 49
سید حسام الدین عمادی چاشمی 1 5 3 15
علی مهدوی 7 136 28 65
رضا نارنجی ثانی 5 52 19 34
سعیده نعیمی 1 18 8 26
مهنوش پارسائی مهر 5 69 8 22
Top